Shaw Kuan Ng

0 Reviews No reviews yet.

Shaw Kuan Ng

关于护理服务

我一直是我最亲爱的母亲的照顾者,直到2018年12月。我在协助结肠手术,透析护理和后续活动之后的患者方面经验非常丰富。